List kondolencyjny Biskupa Płockiego Piotra Libery przesłany na ręce O. Tomasza Kota SJ, Prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego

Czcigodny Ks. Tomasz Kot SJ

Prowincjał prowincji Wielkopolsko-mazowieckiego Towarzystwa Jezusowego

Czcigodny Ojcze Prowincjale,

W dniu 3 września 2010 r. dotarła do mnie wiadomość o śmierci O.Mirosława Paciuszkiewicza, jezuity, który do 1971 roku był kapłanem Diecezji Płockiej. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w jego pogrzebie, pozwalam sobie tą drogą przesłać kondolencje i wyrazy współczucia.

Odszedł do Pana człowiek wielkiego ducha i szlachetnego serca. Jego kapłańskie posługiwanie na trwałe wpisało się w pejzaż duchowy, zarówno Diecezji Płockiej, jak i Towarzystwa Jezusowego. Dziś, w godzinie pogrzebu, dziękuję Bogu za jego życie, za kapłaństwo i za dzieła apostolskie, które podejmował. Moja wdzięczność dotyczy szczególnie 17 lat jego służby w Kościele Płockim.

Modlę się za przyczyną św. Ignacego Loyoli do Chrystusa, Pana życia i śmierci, aby obdarzył śp.Ojca Mirosława łaską życia wiecznego. Wyrazy najgłębszego współczucia przekazuję rodzinie, przyjaciołom, kapłanom i tym wszystkim, których śmierć śp. Ojca Mirosława napełniła żalem i smutkiem.

Zmartwychwstały Chrystus niech będzie dla nas wszystkich umocnieniem i nadzieją na życie wieczne.

Piotr Libera

Biskup Płocki

 Biuletyn Sanktuarium XII/2010